Karsilikli sex

03-Aug-2015 16:14 by 8 Comments

Karsilikli sex

Akş am yemek iç in dı ş arı ç ı ktı k bir restauranda gittik yemek yerken 1 kaç kadehte alkol aldı k sonra eve gelirken evde devam etmek iç inde iç ki aldı k.

bir sü re bu ş ekilde ö pü ş dü kten sonra Cem ü st tarafı nı ç ı karttı ve ö pü ş meye devam ettiler .

Baktı m seviş me anı nda gamze ş imdi 3 ncü bir kiş i olsa demeye baş ladı artı k gamze kı vama gelmiş ti.

Sonraları internette cem isimli bir beyle sohbet etmeye baş ladı m ve metinle uzun bir sohbet ten sonra camda gö rü ş meye karar verdik. Gamzeye nası l diye sordum hoş biri olduğ unu sö yledi yaklaş ı k olarak msn gö rü ş memiz 1 ay sü rdü Bu gö rü ş melerimiz esnası nda gamzeyi rahatlaması ve cem e alı ş ması iç in yalnı z bı rakı yordum.

Gamzenin bacakları nı aç tı arası nda yerini aldı .

Gamze Cemin sikini gö rü nce kalç ası nı kaç ı rmaya ç alı ş tı ama nafile sadece nolursun ç ok yavaş ol ç ok bü yü k diyebildi.

Cem daha sikinin yarı sı nı sokmuş tu yavaş yavaş gidip geliyordu. sonra kilotumu ç ı kararak sikimi gamzenin ağ zı na verdim iş tahla emiyor kalç ası nı saga sola kı vı rı yordu.

sonrası nda cem gamzenin iç inden ç ı karak yana ç ekildi ve seviş meye devam etmeye baş ladı bunun ü zerine gamzenin bacak arası na ben geç tim sikimi tamamen sulanmı ş olan gamzenin amı na dayayı p ileriye doğ ru yü klendiğ imde sikim zorlanmadan sanki boş lukta gider gibi gamzenin amı na girmiş ti cem gamzenin amı nı geniş letmiş ti ve ş imdide ben gamzeyi sikerken o gamzenin ağ zı na vermeye ç alı ş ı yordu ama gamze cem sikinin sadece kafası nı ağ zı na alabiliyordu.

bu esnada bende gamzenin vü cudunu gö ğ ü slerini okş uyordum.

sonra krem alarak sikime sü rdü m ve gamzenin arkası na geç tim amacı m gamzeyi tost yapmaktı .

Evet aş kı m ne olursun gelsin onu istiyorum gelsin beni siksin ne olursun diye inlemeye baş ladı . Gamzede sağ ol aş kı m diyerek bü yü k bir ihtirasla seviş meye devam etti.

Ve gecenin sabahı nda Cemi davet etmiş cemde hafta sonu geleceğ ini sö ylemiş akş am ben eve geldiğ imde bü yü k ve heyecanla ve titreyerek bunları bana sö yledi. Ve Cumartesi gü nü ö ğ le vakitleri saat 12 gibi cem bulunduğ umuz ile geldi ben giderek cemi karş ı ladı m cem benden uzun ve daha atletik bir yapı ya sahipti.

sonra kremi gamzenin gö t deliğ ine gü zelde sü rdü m ve kafası nı dayadı m.